Zawarcie umowy Sklepu Internetowego Cukierni Michaś

1. Informacje o towarach podane na stronie sklep.michas.com.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zakładem Cukierniczym „Michaś” Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “potwierdzenie zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej “potwierdzenie zamówienia”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Zakładem Cukierniczym „Michaś” Spółka Jawna.

2. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep.michas.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Zakład Cukierniczy „Michaś” Spółka Jawna, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
– towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w internetowej cukierni sklep.michas.com.pl jest ogranczone dla towarów takich jak wyroby cukiernicze.

Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK), które to sprawdzi na jakim etapie jest wykonanie umowy.