Polityka prywatności /RODO/

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1). Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZAKŁAD CUKIERNICZY „MICHAŚ” SPÓŁKA JAWNA ul. Pułaskiego 123 42-200 Częstochowa NIP 573-102-94-46
W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez e-mail: kszymczykt@michas.com.pl , telefon kontaktowy: 6022606902) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email

– podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

– dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:
– podjęcia niezbędnych działań związanych z wywiązaniem się ze zlecenia, które Pani/Pan składa w naszej firmie,
– w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych
– a także wtedy, gdy kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora
– poza tym wówczas, gdy istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i sług, składania ofert.

3) Okres przechowywania danych
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.
W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

4) Odbiorcy danych:
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
2) podwykonawcom naszych usług
3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;
4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;
8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe.
Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Zakład Cukierniczy „Michaś” A.SZYMCZYK, K.CHOJNACKA-SZYMCZYK Spółka Jawna  z siedzibą przy ul. Pułaskiego 123, 42-200 Częstochowa , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  https://sklep.michas.com.pl/   przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

      a.   świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

            art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      b.   obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

            (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      c.   w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez   nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.  należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)         ING Bank Śląski S.A.

b)         Twisto Polska sp. z o.o. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.